... و این قرن، قرن غلبه خمینیون بر مستکبرین خواهد بود.

75.000.000.000.000ميليارد تومان تضييع منافع ملي در پرونده کرسنت=سکوت و حاشيه سازي روحاني و رسانه هاي دوم خرداد براي لاپوشاني چيست؟
نوشته شده توسط دانشجوی عدالتخواه در ساعت 9:15 قبل از ظهر | لینک  |